<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--[nie podano matki]
  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |--Jan Gosiewski [155]

Antoni Marcin Gosiewski (156)

Małżeństwa: - Euforyzna Gosiewska (-) zam. [1173] [herb][kg] [boniecki 6.692.138] "Jan, trzeci syn Mikołaja, pozostawił syna Antoniego, którego syn Jozafat legitymował się w 1839" szlachectwo otrzymał w 1776r. od króla Stanisława Augusta: "przychylając się do wniesionej prośby WW Senatrów y Ministrów tudzież UUr. Posłów Ziemskich Prowincyi WXL na Seymie w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątym Trzecim zaczętym a w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Piątym zakonczonym (...) Ur. Marcina Antoniego Gosiewskiego wraz cum prole onego utriusque sexus nata & nascitura za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy, kreuiemy y stanowiemy wszystkiemi wolnościami uczestnictwem Prerogatywami któremi się Stan Szlachecki zaszczyca " [źródło: "Przywiley nobilitacyi urodzonemu Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu z nadaniem herbu jemu samemu i sukcesorom jego", Metryka Koronna, Księgi Kanclerskie, sygn. 42a, str. 147-151; AGAD] oraz wzmianka o nobilitacji - przedruk zbioru praw: "do usług publicznych osób poniżey wymienionych (…) iako to (…) Marcina Antoniego Gosiewskiego (…) do kleynotu szlachectwa Polskiego, praeciso scartabellatu (…) przyimuiemy" [źródło: Vol. Leg. T.VIII, f. 679] oraz: "w 1799 r. był zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej [źródło: "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" Seweryn Uruski, T. 4, str. 299] \---Józefat Gosiewski (157) \---Józef Władysław Roman Gosiewski (770) ¦---Anna Helena z domu Gosiewska (772) \---Alojzy Gonzaga Gosiewski (773) ¦---Wiktor Gosiewski (774) ¦---Jerzy Gosiewski (775) \---Zofia z domu Gosiewska (874)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page